Saistību atruna

diamond
diamond
 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
  1. IZPILDĪTĀJS – SIA „DiamondTS”, kas pēc pasūtījuma noformēšanas DC PLATFORMĀ vai līguma noslēgšanas uzņemas veikt transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas u.c. PAKALPOJUMU.
  2. PAKALPOJUMS – IZPILDĪTĀJA darbības, kas saistītas ar sūtījuma transportēšanu, iekraušanu vai izkraušanu, muitas formalitāšu kārtošanu vai citām transporta nozarē saistītajām darbībām atbilstoši līgumam un/vai DC PLATFORMĀ noformētajam pasūtījumam.
  3. NOSŪTĪTĀJS – fiziska vai juridiska persona, kas nodod SŪTĪJUMU pārvadāšanai.
  4. SAŅĒMĒJS – fiziska vai juridiska persona, kura, saskaņā ar noformēto pasūtījumu vai pārvadājuma līguma nosacījumiem ir NOSŪTĪTĀJA SŪTĪJUMA pilnvarotais SAŅĒMĒJS.
  5. DC PLATFORMA – tiešsaistes pasūtījumu pieteikšanas un pārvaldīšanas sistēma (www.dcd.lv), kurā tiek veikta pasūtījumu noformēšana, reģistrēšanās, personas vai uzņēmuma datu saglabāšana u.c.
  6. SŪTĪJUMS – krava, palete, komerckrava, specializētā vai nestandarta krava, motocikls, personīgā bagāža, kurjerpasta sūtījums u.c. , kuru NOSŪTĪTĀJS uztic IZPILDĪTĀJAM transportēšanai un nogādāšanai SAŅĒMĒJAM.
 2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
  1. IZPILDĪTĀJS nodrošina PAKALPOJUMA kvalitatīvu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī labas komercprakses principiem un PAKALPOJUMA līgumā atrunātajiem papildus nosacījumiem (ja tāds ir).
  2. IZPILDĪTĀJS nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu PAKALPOJUMA izpildi. Ja PAKALPOJUMA izpilde kavējas nepārvaramas varas vai citu apstākļu ietekmē, IZPILDĪTĀJS nekavējoties par to informē NOSŪTĪTĀJU.
  3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot LR normatīvo aktu, kas regulē šāda PAKALPOJUMA veikšanu, prasības, kā arī ņemt vērā NOSŪTĪTĀJA ieteikumus un norādījumus, kas saistīti ar PAKALPOJUMA veikšanu.
  4. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums PAKALPOJUMA izpildes gaitā nodrošināt, lai SŪTĪJUMI tiktu nogādāti PASŪTĪTĀJA norādītajam SAŅĒMĒJAM labā stāvoklī un nesabojāti.
  5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums izskatīt kompensācijas prasību SŪTĪJUMA bojājuma vai nozaudējuma gadījumā saskaņā ar IZPILDĪTĀJA apdrošināšanas un kompensācijas nosacījumiem, kā arī ar LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
  6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums izmaksāt kompensāciju par SŪTĪJUMA vienības bojājumu vai zudumu, kompensācijas apmēru aprēķinot atbilstoši tam, kāda ir norādītā SŪTĪJUMA vērtība saskaņā ar transporta pasūtījumu, bet izmaksājamā SŪTĪJUMA nepārsniedz 100eur (viens simts eiro, 00 centi). Lielāka kompensācija var tikt izmaksāta tikai gadījumos, ja par to IZPILDĪTĀJS un NOSŪTĪTĀJS vai SAŅĒMĒJS ir rakstiski vienojušies noslēdzot pārvadājuma līgumu, kurā precīzi ir norādīts SŪTĪJUMA saturā esošo priekšmetu vai lietu uzskaitījums un vērtība, kā arī pielikumā pievienoti vērtību apliecinoši dokumenti.
  7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības piesaistīt citus partnerus – apakšuzņēmējus, lai nodrošinātu PAKALPOJUMA savlaicīgu izpildi.
  8. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs tikai par SŪTĪJUMA vienību esamību, taču neatbild par SŪTĪJUMA saturu, viengabalainību un tehnisko stāvokli, izņemot gadījumus, kad starp NOSŪTĪTĀJU un IZPILDĪTĀJU ir noslēgts īpašs pārvadājuma līgums, kurā precīzi ir norādīts SŪTĪJUMA saturā esošo priekšmetu vai preču uzskaitījums un vērtība, kā arī līguma pielikumā pievienoti vērtību apliecinoši dokumenti.
  9. IZPILDĪTĀJS neuzņemas atbildību par nenozīmīgiem vai virspusējiem SŪTĪJUMA iepakojuma bojājumiem, kas radušies SŪTĪJUMA transportēšanas, pārkraušanas un amortizācijas rezultātā.
  10. IZPILDĪTĀJS neuzņemas atbildību par tādu SŪTĪJUMA satura bojājumu vai iztrūkumu, kuri IZPILDĪTĀJAM ir nodoti slēgtā veidā un kurus izsniedzot SAŅĒMĒJAM, SŪTĪJUMA ārējais iepakojums ir neskarts un piegādes brīdī SAŅĒMĒJS nav ierakstījis piezīmi par iepakojuma bojājumiem un nav sastādījis atsevišķu dokumentu IZPILDĪTĀJA klātbūtnē. IZPILDĪTĀJS ir atbrīvots no atbildības visos LR Pasta likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos.
  11. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aizturēt, nepiegādāt un neizsniegt SŪTĪJUMU SAŅĒMĒJAM, ja par PAKALPOJUMU nav veikta apmaksa pilnā apmērā saskaņā ar šo noteikumu 3.5. punktu.
 3. NOSŪTĪTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
  1. NOSŪTĪTĀJA pienākums ir iepazīties un ievērot IZPILDĪTĀJA apstiprinātos pakalpojuma izmantošanas noteikumus un/vai līguma nosacījumus.
  2. NOSŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt no IZPILDĪTĀJA kvalitatīvu PAKALPOJUMA izpildi.
  3. NOSŪTĪTĀJA pienākums ir noformēt pasūtījumus DC PLATFORMĀ atbilstoši IZPILDĪTĀJA noteikumos minētajiem nosacījumiem, norādot visu nepieciešamo informāciju PAKALPOJUMA kvalitatīvai nodrošināšanai.
  4. PAKALPOJUMUS, ko papildus veic IZPILDĪTĀJS pēc NOSŪTĪTĀJA vai SAŅĒMĒJA pieprasījuma, NOSŪTĪTĀJS vai SAŅĒMĒJS savlaicīgi apmaksā pēc papildus vienošanās noslēgšanas IZPILDĪTĀJA noteiktajā termiņā.
  5. NOSŪTĪTĀJS par IZPILDĪTĀJA veiktajiem PAKALPOJUMIEM norēķinās SŪTĪJUMA uzkraušanas brīdī, SŪTĪJUMA saņemšanas brīdī vai arī saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piestādītu rēķinu. NOSŪTĪTĀJAM vai SAŅĒMĒJAM ir pienākums apmaksāt pakalpojumu līdz plānotajai SŪTĪJUMA piegādes dienai, bet ne vēlāk kā piegādes brīdī. Atsevišķos gadījumos NOSŪTĪTĀJAM vai SAŅĒMĒJAM var tikt piemēroti pēcapmaksas nosacījumi ar IZPILDĪTĀJU iepriekš slēdzot PAKALPOJUMA vai pārvadājuma līgumu, kurā precīzi atrunāti PAKALPOJUMA apmaksas noteikumi un termiņi.
  6. NOSŪTĪTĀJAM ir pienākums pārliecināties vai SŪTĪJUMA saturs ir atbilstoši iepakots IZPILDĪTĀJA kvalitātes standartam un tas ir drošs transportēšanai, pārkraušanai un SŪTĪJUMA satura saglabāšanai.
  7. NOSŪTĪTĀJAM ir pienākums iepazīties ar SŪTĪJUMA satura ierobežojumiem, kas minēti šo noteikumu 9.punktā un tos ievērot.
  8. NOSŪTĪTĀJS ar savu parakstu uz SŪTĪJUMA pavaddokumentiem SŪTĪJUMA nodošanas brīdī IZPILDĪTĀJAM apliecina un garantē, ka SŪTĪJUMA saturā neatrodas šo noteikumu 9.punktā minētās lietas un vielas, kā arī uzņemas pilnu atbildību par SŪTĪJUMA saturu.
  9. NOSŪTĪTĀJS ir atbildīgs par SŪTĪJUMA vērtības papildu apdrošināšanu, ja tā pārsniedz šo noteikumu 2.6 punktā noteikto IZPILDĪTĀJA atbildības limitu.
  10. NOSŪTĪTĀJS ir materiāli atbildīgs par zaudējumiem un kaitējumiem, kas radušies pārsūtot tādus NOSŪTĪTĀJA SŪTĪJUMUS, kuri satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vai kuriem izmantots SŪTĪJUMAM vai tajā ietilpstošajiem priekšmetiem neatbilstošs iepakojums.
   (skat. LR Pasta likuma 48.pantu)
  11. NOSŪTĪTĀJS ir materiāli atbildīgs par šādiem zaudējumiem un kaitējumiem:
   1. Tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti citu IZPILDĪTĀJA klientu SŪTĪJUMIEM
   2. Par zaudējumiem, kas nodarīti IZPILDĪTĀJA īpašumam
   3. Par kaitējumu, kas nodarīts IZPILDĪTĀJA darbiniekiem
 4. PAKALPOJUMA PIETEIKŠANA
  1. PAKALPOJUMA pieteikšana tiek veikta elektroniski, izmantojot DC PLATFORMU, pasūtījumu noformēšanas sadaļu, pieteikumā precīzi norādot:
   1. SŪTĪJUMA uzkraušanas adresi;
   2. SŪTĪJUMA piegādes adresi;
   3. NOSŪTĪTĀJA un SAŅĒMĒJA telefonus uzkraušanas un piegādes adresēs;
   4. SŪTĪJUMA vienību skaitu, svaru, izmērus, SŪTĪJUMA satura aprakstu, pavaddokumentus (ja tādi ir);
   5. SŪTĪJUMAM drīkst vai nedrīkst kraut virsū citus SŪTĪJUMUS;
   6. Informāciju par to, vai nav/ir nepieciešams organizēt SŪTĪJUMA papildu apdrošināšanu;
   7. Papildus informāciju par iekraušanu vai piegādi konkrētā datumā;
   8. Specifiskos iekraušanas vai piegādes laikus, uzņēmuma darba laiku u.c.;
   9. Instrukcijas, kas saistītas ar SŪTĪJUMA transportēšanu (nepieciešams zvanīt pirms kravas uzkraušanas, iebraukšanas ierobežojumi, kontaktēties ar konkrētu personu u.c.)
  2. NOSŪTĪTĀJS vai SAŅĒMĒJS savlaicīgi noformē transporta pasūtījumu DC PLATFORMĀ, taču ne vēlāk kā 1( vienu) darba dienu pirms plānotās uzkraušanas un 2 (divas) darba dienas pirms izvēlētā reisa izbraukšanas datuma.
  3. IZPILDĪTĀJS apņemas darīt visu iespējamo, taču negarantē, ka pēc pieteikšanas termiņa beigām būs iespējams pieņemt un apstrādāt NOSŪTĪTĀJA pēdējā brīdī noformēto transporta pasūtījumu.
  4. Lai nodrošinātu PAKALPOJUMA atbilstību IZPILDĪTĀJA drošības standartiem, IZPILDĪTĀJS atsevišķos gadījumos var sadalīt lielāka apjoma SŪTĪJUMUS dažādās transporta vienībās.
  5. NOSŪTĪTĀJAM vai SAŅĒMĒJAM ir tiesības atcelt transporta pasūtījumu par to savlaicīgi informējot IZPILDĪTĀJU ne vēlāk kā līdz uzkraušanas dienas plkst. 09:00, rakstiski noformējot atteikumu, kā arī informējot par to telefoniski IZPILDĪTĀJA pārstāvjus.
  6. Rezervēta transporta pasūtījuma atcelšana pēc noteikumu 4.5.punktā atrunātā termiņa rezultējās IZPILDĪTĀJA tiešos materiālos zaudējumos. IZPILDĪTĀJS patur tiesības tiesības izvērtēt materiālo zaudējumu apmēru un atbilstoši reaģēt, izstādot papildus rēķinu, negodprātīgu sadarbības prakses pazīmju gadījumā.
 5. SŪTĪJUMA SAGATAVOŠANA UN IEPAKOŠANA
  1. Transportēšanas laikā SŪTĪJUMAM ir jābūt tādā iepakojumā, kas nodrošina drošu tā transportēšanu un saglabāšanu tādā veidā, lai SŪTĪJUMA saturu nebūtu iespējams sabojāt, nesabojājot tā iepakojumu.
  2. SŪTĪJUMA saturs nedrīkst brīvi pārvietoties iepakojuma iekšpusē pārkraušanas un transportēšanas laikā. Tam jābūt stingri nofiksētam un iepakotam atbilstoša izmēra iepakojumā.
  3. Ja SŪTĪJUMA ārējais iepakojums transportēšanas laikā nav deformēts un/vai saplēsts, NOSŪTĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par SŪTĪJUMA satura bojājumiem, kas radušies neatbilstošas iepakošanas rezultātā.
  4. SŪTĪJUMA iepakojumā aizliegts ievietot priekšmetus, kuru pieļaujamais svars pārsniedz iepakojuma ražotāja norādīto svaru un/vai var izturēt pats iepakojums.
 6. SŪTĪJUMU UZKRAUŠANAS UN PIEGĀDES NOSACĪJUMI
  1. SŪTĪJUMIEM, kuru svars pārsniedz 31.5kg, NOSŪTĪTĀJS nodrošina kravas, specializētā sūtījuma vai kurjerpasta sūtījuma uzkraušanu, IZPILDĪTĀJA autovadītājam piedaloties iekraušanas procesā.
  2. IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU par plānoto SŪTĪJUMA uzkraušanas datumu un laika intervālu, nosūtot SMS paziņojumu uz DC PLATFORMĀ noformētajā pasūtījumā norādīto mobilā telefona numuru 1-3 darba dienas pirms plānotā SŪTĪJUMA uzkraušanas datuma.
  3. Līdz noteikumu 6.2.punktā atrunātajam paņemšanas dienas sākumam, NOSŪTĪTĀJAM ir jānodrošina SŪTĪJUMA pilnīga sagatavošana uzkraušanai, t.sk., iepakošana, marķēšana un pavaddokumentu sagatavošana (CMR, izcelsmes sertifikāts, rēķins, pavadzīme u.c.).
  4. NOSŪTĪTĀJS ir atbildīgs par to, lai SŪTĪJUMA saturs būtu iepakots tā, lai iekraušanas, transportēšanas un izkraušanas laikā tās būtu maksimāli pasargāts bojājumiem.
  5. IZPILDĪTĀJS var atteikties pieņemt SŪTĪJUMU transportēšanai, ja:
   1. tas neatbilst transporta pasūtījumā norādītajiem parametriem,
   2. SŪTĪJUMS nav marķēts un tam nav sagatavoti pavaddokumenti (CMR, rēķins, pavadzīme u.c.)
   3. SŪTĪJUMA iepakojums rada šaubas par SŪTĪJUMA satura saglabāšanu transportēšanas laikā
   4. SŪTĪJUMA vienību skaits nesakrīt ar pavaddokumentos norādīto vai SŪTĪJUMA apjoms atšķiras no transporta pasūtījumā norādītā un tas nav ticis iepriekš saskaņots ar IZPILDĪTĀJU;
   5. NOSŪTĪTĀJS atsakās izsniegt, aizpildīt vai nodot IZPILDĪTĀJAM SŪTĪJUMA pavaddokumentus;
  6. Gadījumos, kad SŪTĪJUMA uzkraušana nav iespējama NOSŪTĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJS patur tiesības piemērot maksu par tukšbraucienu.
  7. NOSŪTĪTĀJS nedrīkst nepamatoti aizkavēt IZPILDĪTĀJA autovadītāju, pretējā gadījumā tiks aprēķināta piemaksa par dīkstāvi, kam piemērojama taksācija 45,00EUR + PVN par stundu.
  8. NOSŪTĪTĀJS ir atbildīgs par SŪTĪJUMA nostiprināšanu. SŪTĪJUMA nostiprināšana var tikt uzticēta IZPILDĪTĀJA autovadītājam, piedaloties NOSŪTĪTĀJA pārstāvim, kas vajadzības gadījumā dod instrukcijas par stiprināšanas vietām. Pēc iekraušanas NOSŪTĪTĀJA pārstāvis ar parakstu apliecina SŪTĪJUMA stāvokli pēc tā iekraušanas.
 7. SŪTĪJUMU PIEGĀDES NOSACĪJUMI
  1. NOSŪTĪTĀJS iepriekš informē SŪTĪJUMA SAŅĒMĒJU par IZPILDĪTĀJA piegādes pakalpojumu norises kārtību, t.sk. par SŪTĪJUMA izkraušanas ierobežojumiem.
  2. IZPILDĪTĀJS apņemas informēt SŪTĪJUMA SAŅĒMĒJU par plānoto SŪTĪJUMA piegādes datumu un laika intervālu, nosūtot SMS paziņojumu uz DC PLATFORMĀ noformētajā pasūtījumā norādīto mobilā telefona numuru 1-3 darba dienas pirms plānotā SŪTĪJUMA piegādes datuma.
  3. SAŅĒMĒJS nodrošina palīdzību SŪTĪJUMA izkraušanā, ja tā svars pārsniedz 31,5 kg, IZPILDĪTĀJA autovadītājam piedaloties izkraušanā.
  4. IZPILDĪTĀJA autovadītājs palīdz sūtījuma aiznešanas procesā līdz sūtījuma SAŅĒMĒJA pirmā stāva ieejas durvīm pie nosacījuma, ka NOSŪTĪTĀJS vai SAŅĒMĒJS ir nodrošinājis sūtījumu uznešanas darbaspēku, ne mazāk kā 1 darba spējīga nesēja apmērā.
  5. IZPILDĪTĀJA autovadītājam, saskaņā ar darba drošības prasībām ir kategoriski aizliegts pildīt izkraušanas un ienešanas procedūru, ja NOSŪTĪTĀJS vai SAŅĒMĒJS nav nodrošinājis SŪTĪJUMA izkraušanas un uznešanas darbaspēku ne mazāk kā 1 darba spējīga nesēja apmērā.
  6. SŪTĪJUMU piegāde fiziskām personām tiek nodrošināta laika posmā no 7:00 līdz 21:00 pēc vietējā laika, juridiskām personām piegāde tiek nodrošināta ievērojot standarta darba laiku no 8:00 līdz 17:00, vai iepriekš atsevišķi vienojoties ar IZPILDĪTĀJU par alternatīvu piegādes laiku.
  7. SAŅĒMĒJA pārstāvim jābūt pieejamam iepriekš paziņotajā dienā un laika intervālā transporta pasūtījumā norādītajā adresē. Ja SŪTĪJUMU nebūs iespējams piegādāt, SŪTĪJUMS tiks atgriezts NOSŪTĪTĀJAM un papildus transporta izmaksas tiks aprēķinātas saskaņā ar cenrādi.
  8. IZPILDĪTĀJS patur tiesības par SŪTĪJUMA atkārtotu piegādi pieprasīt papildus samaksu.
  9. NOSŪTĪTĀJS var pieprasīt informāciju par plānotajiem SŪTĪJUMU piegādes datumiem un to aptuvenajiem laikiem sūtot pieprasījuma epastu.
 8. SŪTĪJUMU IZMAKSU APRĒĶINS
  1. PAKALPOJUMA apmaksa tiek aprēķināta par kopējo SŪTĪJUMA apjomu (cbm) un svaru (kg) saskaņā ar IZPILDĪTĀJA mājas lapā publicēto cenrādi – cenu kalkulatoru.
  2. Lielākiem SŪTĪJUMIEM tiek izstrādāts individuāls transporta izmaksu piedāvājums, kuru iespējams saņemt aizpildot atbilstošo formu IZPILDĪTĀJA mājas lapā.
  3. SŪTĪJUMIEM transportēšanas izmaksas tiek aprēķinātas pēc SŪTĪJUMA apjoma (cbm) vai svara (kg), izvēloties lielāko un pieņemot, ka 1,0cbm = 200 kg (0.1cbm = 20kg).
  4. Standarta pakalpojuma izmaksas tiek aprēķinātas pēc cenrāža 380eur/cbm, 1,90eur/kg. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības piemērot atlaides, izvērtējot katru transporta izmaksu pieprasījumu individuāli.
  5. Pastāvīgajiem klientiem un liela apjoma SŪTĪJUMIEM PAKALPOJUMA izmaksas tiek noteiktas individuāli un atrunātas PAKALPOJUMA līgumā.
 9. SŪTĪJUMU SATURS, KURŠ NETIEK PIEŅEMTS PĀRVADĀŠANAI
  1. IZPILDĪTĀJS nepieņem transportēšanai SŪTĪJUMUS, kas satur vai par kuriem ir aizdomas, ka tie varētu saturēt:
   1. Nelegālas narkotiskās un psihotropās vielas;
   2. Jebkāda veida medikamentus (tabletes, ampulas, pulverus u.c.), tai skaitā recepšu medikamentus;
   3. Priekšmetus, lietas vai vielas, kuru glabāšana, sūtīšana, saņemšana, transportēšana vai apgrozība Eiropas Savienības valstīs ir aizliegta;
   4. Cigaretes, tabaku, cigarellas, cigārus un citus tabakas izstrādājumus jebkādā daudzumā;
   5. Akcīzes preces, alkoholiskos dzērienus jebkādā daudzumā, tai skaitā alu;
   6. Priekšmetus vai vielas, kuru apgrozība Eiropas Savienībā ir aizliegta;
   7. Sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas un infekciozas vielas;
   8. Šaujamieročus, munīciju, aukstos ieročus vai to butaforijas un atdarinājumus, tai skaitā ieroču detaļas, munīcijas sastāvdaļas, čaulītes, u.c.;
   9. jebkāda veida ieroču replikas (AirSoft) u.c.;
   10. Ātri bojājošos pārtikas produktus un citus priekšmetus, lietas un vielas, kuri ir aizliegti saskaņā ar LR Pasta likuma 24.panta prasībām un kuru transportēšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai ir paredzēti īpaši apstākļi, temperatūras režīms, formalitātes un dokumentācija.
  2. Iepriekš minētais aizliegto priekšmetu saraksts nav pilnīgs. NOSŪTĪTĀJS ir atbildīgs par to, lai iepriekš pārliecinātos un noskaidrotu, vai SŪTĪJUMA saturs nav aizliegts un ierobežots Eiropas Savienības teritorijā. IZPILDĪTĀJS patur tiesības atteikties pieņemt transportēšanai SŪTĪJUMU, ja SŪTĪJUMA saturs nav atļauts vai ir ierobežots atbilstoši piemērojamajai likumdošanai jebkurā no jurisdikcijām, kuras darbības teritorijā SŪTĪJUMS var atrasties transportēšanas laikā.
  3. IZPILDĪTĀJS neuzņemas atbildību, ja SŪTĪJUMA saturu aiztur vai konfiscē Eiropas Savienības valstu iestādes, atbilstoši konkrētās valsts likumdošanas normām vai ja saistībā ar SŪTĪJUMU, uzsākta, konkrētajā valstī piemērojamās likumdošanas normām atbilstoša tiesvedība.
 10. TIESĪBAS VEIKT SŪTĪJUMA SATURA PĀRBAUDI
  1. Noformējot pasūtījumu DC PLATFORMĀ un nododot SŪTĪJUMU IZPILDĪTĀJAM, NOSŪTĪTĀJS ar savu parakstu apliecina, ka SŪTĪJUMS nesatur aizliegtas lietas un vielas un uzņemas pilnu atbildību par SŪTĪJUMA saturu.
  2. NOSŪTĪTĀJS pilnvaro IZPILDĪTĀJU, jebkuru Eiropas Savienības valsts iestādi, muitu un citas tiesībsargājošās iestādes veikt SŪTĪJUMA satura pārbaudi arī bez NOSŪTĪTĀJA klātbūtnes visā SŪTĪJUMA transportēšanas laikā, saskaņā ar LR Pasta likuma 14. un 26. panta nosacījumiem.
  3. SŪTĪJUMA satura pārbaude var tikt veikta izlases kārtībā, kā arī gadījumos, kad ir aizdomas par to, ka SŪTĪJUMS satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, saskaņā ar LR Pasta likuma 24.punktā minēto aizliegto priekšmetu un vielu sarakstu. Sūtījuma satura pārbaude tiek veikta saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.493 “Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem”.
 11. CITI NOTEIKUMI
  1. IZPILDĪTĀJS patur tiesības rūpīgi izvērtēt ikviena PAKALPOJUMA pieprasījuma apstākļus, tā atbilstību PAKALPOJUMA sniegšanas būtībai un kvalitatīvai izpildei. IZPILDĪTĀJS patur tiesības vienpusēji uzteikt PAKALPOJUMA pieejamību pie jebkuriem apstākļiem.
  2. NOSŪTĪTĀJAM ir tiesības pieteikt prasību par SŪTĪJUMA vai tā vienības nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu kā arī SŪTĪJUMAM nodarītajiem bojājumiem ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc SŪTĪJUMA saņemšanas. Iesniegums ar prasījumu iesniedzams IZPILDĪTĀJAM rakstveidā, LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Ja prasības iesniegšanas termiņš netiek ievērtos, IZPILDĪTĀJS tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.
  3. Visi strīdi un pretenzijas ir risināmi pārrunu ceļā mutiski vai rakstveidā. Ja pārrunu ceļā vienošanās 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nav panākta, tad strīds ir izskatāms LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, ceļot prasību tiesā.
 12. DISTANCES LĪGUMS
  1. IZPILDĪTĀJA un NOSŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi ir juridiski saistoši un tiek apstiprināti ar DC PLATFORMĀ noformēto transporta pasūtījumu – Distances Līgumu.
  2. Distances līgums starp IZPILDĪTĀJU un NOSŪTĪTĀJU uzskatāms par spēkā esošu ar brīdi, kad NOSŪTĪTĀJS ir noformējis DC PLATFORMĀ PAKALPOJUMU un saņēmis apstiprinājuma e-pastu.
  3. Katrs NOSŪTĪTĀJA noformētais pasūtījums tiek uzskatīts kā atsevišķs distances līgums.
  4. Distances līgums sastāv no: a) DC PLATFORMĀ noformētā pasūtījuma, b) PAKALPOJUMA lietošanas noteikumiem, kas ir Distances līguma neatņemama sastāvdaļa.
 1. Vispārīgie nosacījumi
  1. SIA “DiamondTS” – Diamond Connected (turpmāk – Uzņēmums), vienotais reģistrācijas numurs 40103283820, apņemas ievērot pakalpojuma saņēmēja (turpmāk – Klients) tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību. Ievērot fizisko personu datu apstrādei piemērojamo normatīvo aktu prasības, kā arī ievākt, uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai. Lai nodrošinātu pēc iespējas precīzāku personu datu apstrādi, Pakalpojuma sniedzējs apņemas pēc iespējas precīzāk norādīt, kā ievadīt korekti savus datus.
 2. Privātuma politikas mērķi
  1. Šīs Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt Uzņēmuma klientiem normatīvajos aktos paredzēto informāciju par to, kā Uzņēmums iegūst, apstrādā un glabā Klientu personas datus.
 3. Datu apstrādes tiesiskais pamats
  1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Klienta piekrišana sniegt savus personas datus un izmantot Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus un Uzņēmuma leģitīmo interešu ievērošana.
  2. Piekrītot Uzņēmuma personas datu privātuma politikai, Klients pilnvaro Uzņēmumu tā sniegtajos pakalpojuma ietvaros sazināties ar Klientu izmantojot Uzņēmuma mājaslapā sniegto kontaktinformāciju pakalpojuma veiksmīgai nodrošināšanai.
 4. Sniegtie personas dati
  1. Uzņēmumam tiesības lūgt Klientam norādīt un pēc tam glabāt:
   1. nepieciešamos personas datus veiksmīgai reģistrācijai uzņēmuma mājaslapā www.dcd.lv;
   2. nepieciešamos datus veiksmīgam sūtījuma piegādes nodrošinājumam;
   3. nepieciešamos datus rēķinu sagatavošanai un noformēšanai;
   4. nepieciešamos datus attiecībā uz Uzņēmuma mājaslapas apmeklējumu un citiem ar to izmantotajiem resursiem;
   5. nepieciešamos datus saistībā ar darījumiem, kas notiek starp Uzņēmumu un Klientu;
   6. Nepieciešamos datus uzņēmuma likumīgajiem sadarbības partneriem;
   7. Nepieciešamos datus veiksmīgai Uzņēmuma un Klienta komunikācijas nodrošināšanai;
   8. Uzņēmumam sniegtos, ar tā pakalpojumiem nesaistītos un informatīvos datus.
 5. Sīkdatnes
  1. Lai nodrošinātu augsta līmeņa klientu apkalpošanu un mājaslapas lietošanas pieredzi, Uzņēmums ir tiesīgs apkopot un glabāt datus par tā mājaslapas lietotāju, izmantojot sīkdatnes (“Cookies’’).
 6. Datu aizsardzība
  1. Personas dati tiek apstrādāti un glabāti, ņemot vērā datu konfeidencialitātes un drošības prasības, īstenojot atbilstošus tehniskus un orgnaizatoriskus apstrādes un glabāšanas pasākumus.
  2. Uzņēmums pilnveido un attīsta savu darbību, kā rezultātā pastāv iespēja, ka privātuma politika tiek periodiski grozīta un papildināta.
  3. Diamond Connected uzņēmuma grupā Personas dati tiek apstrādāti un glabāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) izvirzītajiem kritērijiem un citiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 7. Datu apstrādes nolūks:
  1. Klients pilnvaro Uzņēmumu pielietot sniegto personas datu infomāciju norādītajiem mērķiem:
  2. Klienta informēšanu saistībā ar Uzņēmuma pakalpojumiem un tā aktualitātēm;
  3. Uzņēmuma mājaslapas lietošanas pieredzes pilnveidošanai un attīstībai
  4. Komunikācijai saistībā ar Klienta sūtījumu statusa izmaiņām, t.sk. sūtījumu izsniegšanu un piegādi;
  5. Komunikācijai saistībā ar pakalpojuma piedāvājuma pieprasījumu;
  6. Klienta informēšanu saistībā ar Uzņēmuma aktuālo reklāmu un akciju plānu vai citiem informatīviem materiāliem un informācijai.
 8. Datu aizsardzība
  1. Uzņēmuma privātuma politika garantē klienta datu drošību un Uzņēmums nenodod Klienta datus trešajām personām bez Klienta piekrišanas. Apakšpunkta izņēmums ir Klienta un Uzņēmuma atrunātu līgumsaistību izpildes ietvaros vai citu saprātīgu komercdarbību veikšanas nolūkā, nodrošinot trešo personu kapacitāti saglabāt Klienta datu konfidencialitāti un datu drošību normatīvo aktu kārtībā.
 9. Sniegto datu pareizība
  1. Uzņēmums apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz klientiem, tā sadarbības partneriem un citām trešajām personām, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pareizība
  2. Uzņēmuma mājaslapā www.dcd.lv var tikt uzrādītas saites uz sadarbības partneru mājaslapām. Uzņēmuma sadarbības partneriem ir savi mājaslapas lietošanas un privātuma politikas noteikumi. Uzņēmumam nav tiesību uzņemties atbildību par trešo pušu datu aizsardzību.
 10. Datu pieejamība
  1. Likumā noteiktā kārtībā Uzņēmumam ir pienākums izpaust trešajām personām Klienta personas datus un tā saistošo informāciju tiesībsargājošām iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījuma saņemšanas gadījumā.
  2. Uzņēmums ir tiesīgs nodot Klienta personas datus sertificētam ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam finansiālo saistību neizpildīšanas gadījumā ar mērķi atgūt zaudētos līdzekļus.
 11. Tiesības piekļūt datiem, tos labot un dzēst
  1. Nepieciešamības gadījumā Klientam ir tiesības iesniegt pieprasījumu papildināt, labot vai dzēst Uzņēmuma datu bāzē esošos attiecīgās personas datus ar nosacījumu, ka minētie dati vairs neatbildīs uzņēmuma leģitīmo interešu īstenošanai un Klienta un Uzņēmumam līgumisko attiecību realizēšanai.
 12. Politikas grozījumi
  1. Uzņēmums ir tiesīgs papildināt un mainīt privātuma politikas noteikumus pēc saviem ieskatiem, publicējot jauno versiju tīmekļa vietnē.